16. maj 2017

VEDTÆGTER FOR DANSK SELSKAB FOR TAND-, MUND OG KÆBEKIRURGI


§1.

Stk.1.
Selskabet er i 1952 stiftet som 'Tandlægekirurgisk Selskab', og ved beslutning på selskabets ordinære generalforsamling d. 19.04.1999 er selskabets navn ændret til 'Dansk Selskab for Tand-Mund- og Kæbekirurgi'.

Stk.2.
Selskabets formål er at fremme interessen for tand-, mund- og kæbekirurgi i Danmark.


§2.

Stk.1.
Som medlemmer kan optages tandlæger, der er uddannet i Danmark eller har opnået dansk autorisation.

Stk.2.
Generalforsamlingen kan på bestyrelsens indstilling vælge medlemmer, som jævnfør §2, stk.1. ikke kan opnå medlemskab. Sådanne medlemmer betaler fuldt kontingent.

Stk.3.
Ikke-tandlæger og medlemmer af udenlandske tandlægeorganisationer kan optages som passive medlemmer. Passive medlemmer betaler fuldt kontingent.

Stk.4.
Generalforsamlingen vælger æresmedlem efter forslag fra bestyrelsen.

Stk.5.
Udmeldelse af selskabet kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Stk.6.
Bestyrelsen kan uden varsel slette et medlem, som efter 3 rykkere stadig skylder kontingent.


§3.

Stk.1.
Selskabet afholder møder efter bestyrelsen skøn.

Stk.2.
Det påhviler bestyrelsen at føre mødeprotokol med referat.


§4.

Stk.1.
Selskabet kan foranstalte efteruddannelse inden for interesseområdet.

Stk.2.
Bestyrelsen kan nedsætte et kursusudvalg til varetagelse af efteruddannelseskurser.


§5.

Stk.1.
Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk.2.
Regnskabsåret løber fra 1.januar til 31. december.

Stk.3.
Regnskabet revideres og underskrives af revisoren.

Stk.4.
Medlemmer, der er fyldt 67 år samt æresmedlemmer, er kontingentfrie.


§6.

Stk.1.
Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, formand, næstformand, sekretær og kasserer og menig bestyrelsesmedlem.

Stk.2.
Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling.

Stk.3.
a. Formanden vælges for to år af gangen
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år.

Stk.4.
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.

Stk.5.
a. Genvalg af formand kan finde sted højst to gange, svarende til en samlet funktionsperiode som formand på i alt højst seks år. Samlet funktionsperiode som formand og bestyrelsesmedlem kan maksimalt udgøre seks år.
b. Genvalg af øvrige bestyrelsesmedlemmer kan finde sted højst to gange, svarende til en samlet funktionsperiode på i alt højst seks år.
c. Et tidligere bestyrelsesmedlem eller formand vil dog senere kunne genvælges.

Tillæg §6 ved generalforsamlingen d. 16.5.2017 med midlertid funktionstid indtil generalforsamlingen 2019:
Såfremt der ved gereneralforsamlingen af 16. maj 2017 ikke findes mulighed for valg af formand jf. §6, bestemmes det herved, at et medlem af bestyrelsen i perioden fra generalforsamlingen af 2017, og to år frem, til generalforsamlingen i 2019, vil dette tillæg bortfalde, hvorefter de nuværende vedtægter af 30 april 2001, med senere ændringer vil være gældende igen, således at det maksimale år man kan sidde i bestyrelsen igen er 6 år.


§7.

Stk.1.
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i tilslutning til et fagligt møde i foråret.

Stk. 2.
Indvarsling og dagsorden til generalforsamlingen udsendes senest 4 uger før til medlemmerne. Dato for generalforsamling skal bekendtgøres senest 2 måneder før afholdelsen.

Stk.3.
Forslag til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden senest to uger før afholdelsen. Ønskes forslaget udsendt til medlemmerne, skal det dog være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Stk.4.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent
2.Formandsberetning
3.Aflæggelse af regnskab
4.Regnskab for Fødselsdagslegat
5.Fastsættelse af kontingent
6.Indkomne forslag.
7.Valg af formand
8.Valg af bestyrelse
9.Valg af revisor og revisorsuppleant
10.Evt.

Stk.5.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne anmoder skriftligt herom, senest 4 uger efter anmodningen.

Stk. 6.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ønsker eet eller flere medlemmer skriftlig afstemning, foretages dette.


§8.

Forslag om vedtægtsændringer skal bekendtgøres for medlemmerne 4 uger forud for generalforsamlingen for at kunne vedtages på denne.


§9.

Stk.1.
Selskabets opløsning kan kun ske ved urafstemning.

Stk.2.
I tilfælde af selskabets opløsning afgør medlemmerne, hvorledes selskabets midler skal anvendes.

 
Vedtægter DSTMK